Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zachęcamy Państwa do wypełnienia poniższego formularza. Dzięki udzielonym zgodą będziemy mogli świadczyć usługi na najwyższym poziomie. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.Kto jest administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest Spółka. Ze Spółką można skontaktować się poprzez wskazany wyżej e-mail lub numer telefonu. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iod@ba-holding.pl lub pisząc na adres korespondencyjny Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

2. W jakim celu przetwarzamy dane?

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:
- zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy sprzedaży samochodu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonania łączącej Państwa z nami umowy; podanie danych koniecznych do zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować odmowę zawarcia umowy. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy;
- wypełnienia naszych obowiązków prawnych związanych np. z rachunkowością, podatkami, a także jeśli zostaniemy zobowiązani do przekazania Państwa danych przez uprawnione organy czy sądy– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane będą przetwarzane do czasu ustania obowiązku prawnego;
- utrzymywania z Państwem kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz przesyłania Państwu informacji o naszych ofertach czy promocjach, jak również w innych celach marketingowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu; podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak konieczne abyśmy mogli pozostać z Państwem w kontakcie oraz udzielić Państwu odpowiedzi. Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub wyrażenia sprzeciwu;
- badania Państwa satysfakcji z naszych produktów i usług, a także ulepszania naszej oferty i sposobu działania- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub wyrażenia sprzeciwu;
- ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń.

Państwa dane, które przetwarzamy, możemy wykorzystywać do identyfikacji Państwa zainteresowań oraz zapotrzebowania i stworzenia na tej podstawie Państwa profilu, aby na jego podstawie dopasowywać do Państwa zainteresowań kierowaną do Państwa komunikację marketingową. Jednak nie będziemy wobec Państwa podejmować żadnych zautomatyzowanych decyzji.

3. Jakie są Państwa prawa?

W zakresie i na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych (Art. 15 RODO);
- prawo do sprostowania swoich danych oraz ich uzupełnienia (Art. 16 RODO);
- prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych (Art. 17 RODO);
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (Art. 18 RODO);
- prawo do przenoszenia Państwa danych (Art. 20 RODO).
Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym powyżej.
Informujemy także, że mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Art. 21 RODO)

Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu – w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, Państwa dane nie będą dalej przetwarzane w takim celu.
W przypadku chęci rezygnacji z komunikacji marketingowej, mogą Państwo zawsze skorzystać z odpowiedniego linku rezygnacji umieszczonego w treści wiadomości.    
    
5. Kim są odbiorcy danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych są podmioty udzielające wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. dostawcy usług teleinformatycznych, księgowych, call center i prawnych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, pracownicy i współpracownicy Spółki, inne podmioty z Grupy Kapitałowej British Automotive Holding a także partnerzy w zakresie wyrażonej zgody marketingowej.
ZGODY NA WYKORZYSTANIE E-MAIL LUB TELEFONU DO KONTAKTU

Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu każdej spółki, dla której wyrazili Państwo zgodę, do czasu wyrażenia sprzeciwu. Informacje o przetwarzaniu danych dostępne są w Politykach Prywatności: Grupa Kapitałowa British Automotive Holding (w tym Spółka): https://ba-holding.pl/


Dziękujemy za wypełnienie formularza.